World Cup Rankings

12 Mar 1995

Men
DateEventFirstSecondThird 
Men
  DateEventFirstSecondThird 
    12 Mar 1995 500m    Hiroyasu Shimizu    Manabu Horii    Grunde Njøs  
    12 Mar 1995 1000m    Yukinori Miyabe    Kim Yoon-Man    Yasunori Miyabe  
    12 Mar 1995 1500m    Neil Marshall    Rintje Ritsma    Jeroen Straathof  
    12 Mar 1995 5000/10000m    Rintje Ritsma    Keiji Shirahata    Bart Veldkamp  
Women
DateEventFirstSecondThird 
Women
  DateEventFirstSecondThird 
    12 Mar 1995 500m    Bonnie Blair    Susan Auch    Svetlana Zhurova  
    12 Mar 1995 1000m    Bonnie Blair    Shiho Kusunose    Monique Garbrecht  
    12 Mar 1995 1500m    Gunda Niemann-Kleemann    Emese Hunyady    Annamarie Thomas  
    12 Mar 1995 3000/5000m    Gunda Niemann-Kleemann    Carla Zijlstra    Elena Belci-Dal Farra